Segítségre van szükséged?

Legjobb megoldások

Legnépszerűbb kérdések

Felhasználási és adatkezelési szabályzat

1. A Szolgáltató

A www.valaszfal.com oldal üzemeltetője az Ombrello Média Kft. (székhely: (1062 Budapest, Aradi utca 59.,), a továbbiakban: Szolgáltató. A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

2. A szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.valaszfal.com címen elérhető oldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.valaszfal.com oldalon található hivatkozás vezet.

3. Regisztráció, adatlap, felhasználói profil

A honlap tartalma regisztráció nélkül megtekinthető, egyes szolgáltatások – így különösen a kérdések feltevése, a feltett kérdések megválaszolása – ugyanakkor csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek. A regisztráció során a felhasználónak kötelező megadnia nevét, felhasználói nevét, e-mail címét, jelszavát és irányítószámát. Az adatok a felhasználó azonosítására, statisztikai célokra, továbbá a kapcsolattartásra szolgálnak. A regisztráció annak aktiválásával fejeződik be. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

4. Az oldal szolgáltatásainak igénybe vétele

Az oldal fő szolgáltatásaként kérdések feltételére és megválaszolására nyújt felületet. A szolgáltatás igénybe vételének menetét és fő szabályait a „Válaszfal – hogyan használjam” című dokumentum ismerteti, amely elérhető itt. Kérdések feltételére és a válaszok adására kizárólag regisztrált felhasználók jogosultak. Az oldal szolgáltatásához pontrendszer kapcsolódik a „Válaszfal – hogyan használjam” című dokumentumban meghatározottaknak megfelelően. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a pontrendszerben elért rangjuktól függően változik az, hogy profiljuk mely adatai láthatók a többi felhasználó számára. A felhasználók kötelesek az oldal használata szerint a jelen Szabályzatban, valamint a „Válaszfal – hogyan használjam” című dokumentumban meghatározottak szerint eljárni.

5. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a Szolgáltató rendszere három munkanapon belül végrehajt. A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a Szolgáltató hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A kezelt adatokat a Szolgáltató csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére. Amennyiben a felhasználó a regisztráció során ahhoz hozzájárul, adatait a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. Egyéb célokra az adatokat a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor. A felhasználók a regisztrációval, valamint az oldal használatával kifejezetten hozzájárulnak a „Válaszfal – hogyan használjam” című dokumentumban meghatározottak szerint történő adatkezeléshez. A felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy profiljuk a „Válaszfal – hogyan használjam” című dokumentumban meghatározottak szerint, bizonyos rang elérését követően nyilvánosak legyenek az oldalon. A Szolgáltató, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

6. A Szabályzat módosítása

A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

7. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a olyan károkért, amelyek arra vezethető vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles: Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat; Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől (flood), ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni. A felhasználók az oldalt kötelesek jóhiszeműen használni, így különösen kötelesek a kérdések feltételekor, megválaszolásakor, a válaszokra való szavazáskor legjobb tudásuk szerint eljárni annak érdekében, hogy az adott válaszok a valóságnak megfeleljenek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje. A felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, kommunikációtól, amely a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltató által felkért közreműködőt, az oldal felhasználóit, szakértőit sértheti. Az ilyen jellegű hozzászólásokat a Szolgáltató törölheti.

8. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a feltett kérdésekért és a válaszokért. A válaszok helyességét a Szolgáltató nem garantálja, így minden felhasználó csak a saját felelősségre tekinthet igaznak vagy hamisnak valamely választ. A válaszok helytállóságáért a válaszokat megadó személyek, illetve a válaszokat elfogadó, azokra szavazó felhasználók sem tehetők felelőssé.

9. A tartalomhoz fűződő jogok

A www.valaszfal.com oldalt a Szolgáltató hozta létre és működteti. Az oldalon megjelenő tartalom szerzői jogi oltalom alá tartozik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A felhasználók az oldal használatával tudomásul veszik, hogy valamennyi tartalom a Szolgáltatót illeti, és az oldal használata során lemondanak minden, általuk szolgáltatott tartalomhoz kapcsolódó jogi igényről. Felhasználók a Szolgáltató szerzői jogait és egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait kötelesek tiszteletben tartani.

10. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

Top 5 résztvevõ

  1. 1 55 Klug Viktor Elfogadott válaszok: 30
  2. 2 Poszonyi Pozsonyi László Elfogadott válaszok: 24
  3. 3 53 Decsov Gábor Elfogadott válaszok: 11
  4. 4 57 Kruchina Sándor Elfogadott válaszok: 11
  5. 5 54 Császár Zoltán Elfogadott válaszok: 9